Tüzük

I. TOPLULUK HAKKINDA GENEL ESASLAR

1. ADI
Topluluğun adı Ankara Üniversitesi Dilbilim Topluluğu (ADİT)’ dur. Resmi yazışmalarda da aynı adı kullanır.

2.BAĞLI VE İLİŞKİLİ OLDUĞU KURUMLAR
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı’na ve Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü’ne bağlıdır.

3. AMACI
1. Dilbilimin ulusal alanda tanıtılmasını, yayılmasını ve toplumun dilbilim hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak.
2. Yurtiçi ve yurtdışındaki diğer dilbilim bölümü öğrenci topluluklarıyla iletişim sağlamak, bilgi alışverişinde bulunmak, ortak etkinlikler düzenlemek.
3. Varolan dilbilim konferans ve kurultaylarında öğrencilerin aktif olarak katılımını sağlamak.
4 Ankara Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Dergisi’nin hazırlanarak dilbilimin öncelikli olarak fakülte ve daha sonra üniversite öğrencilerine ayrıntılı olarak tanıtılmasını sağlamak.
5. Topluluk içinde yetişen öğrencilerin ileride daha yararlı, etkili, dilbilimin ve topluluğun gereksinimlerine yanıt verecek çalışmalar yapabilmelerini sağlamak.
6. Topluluk üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunacak sosyal etkinlikler düzenlemek.
7. Türkçe’nin bir bilim ve eğitim dili olarak kullanılmasını teşvik etmek.

4. DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1. Topluluğun amaçlarına ulaşabilmek için eğitim, öğretim ve sosyal etkinlikler yapar.
2.Ulusal ve uluslararası alanlarda etkinlikler düzenler.
3. Topluma hizmet niteliği taşıyan etkinliklerin düzenleyici ve katılımcısı olmaya gayret eder.
4. Dilbilimi, topluluğu tanıtıcı, eğitici yazılı ve görsel materyalleri hazırlar ve dağıtır.

II.TOPLULUĞUN YAPISI
A. YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu bir başkan ve üç başkan yardımcısından oluşur. Karar aşamalarında ve gerekli gördüğü durumlarda toplanır.

Görev ve Sorumlulukları
1. Toplulukta gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlikleri inceleyip onaylar. Bu etkinlikte özel görev ve sorumluluk alacak öğrencileri belirler.
2. Topluluk üyelerinden gelen öneri ve eleştirileri inceler ve değerlendirir.
3. Yaptığı denetlemeler sonucu görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenleri; yetkilerini kendi amaçları doğrultusunda kullananları; ihmallerden meydana gelebilecek olumsuz durumlara sebebiyet veren kişileri; yasaklanan veya izin verilmeyen etkinliklerde bulunanları; topluluğun hiyerarşik düzenine uymayan kişileri tespit eder, gerek gördüğü takdirde bu kişileri Disiplin Komisyonu’na sevk eder.
4. Yürütme Kurulu kararlarını onaylar, gerek gördüğü kararları tekrar görüşülmek üzere bir kereye mahsus olmak üzere-başkanın veto hakkı saklı tutularak- yeniden Yürütme Kurulu’na taşır.
5. Kendi içinde incelediği konuları gerek gördüğü takdirde Yürütme Kurulu’na taşır.
6. Üyelerin ya da başkanın önerdiği komisyon başkanlarını atar.

B. YÜRÜTME KURULU
 Yönetim Kurulu üyeleri ve komisyon başkanlarından oluşur. Gerekli gördüğü sıklıkla toplantı yapar. Çoğunluk esasına göre karar alır.

 Görev ve Sorumlulukları
1. Üyeleri, düzenlemeyi planladığı etkinliklerin programını hazırlar. Konu burada incelendikten sonra Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
2. Yönetim Kurulu’ndan aldığı görevleri yerine getirir, gelişmeleri gerekli kişi ve kurullara iletir.
3. Yönetim Kurulu kararlarını 2/3 oy çokluğu ile veto etme hakkına sahiptir.

III. KOMİSYONLAR VE GÖREVLERİ 
Daimi Komisyonlar

A. TANITIM VE DERGİ KOMİSYONU
Komisyon başkanı; bir önceki başkan tarafından Yönetim Kurulu Başkanı’nın da önerisi alınarak üyeler arasından belirlenir. Başkan yardımcıları komisyon başkanı tarafından belirlenir.
Görev ve Sorumlulukları
1. Dilbilimin tanıtılmasında düzenlenecek etkinliklerden sorumludur.
2. Topluluk dergisinin çıkarılmasından sorumludur.

B. İDARİ İŞLER KOMİSYONU
Komisyon başkanı; bir önceki başkan tarafından Yönetim Kurulu Başkanı’nın da önerisi alınarak üyeler arasından belirlenir. Başkan yardımcıları komisyon başkanı tarafından belirlenir.

Görev ve Sorumlulukları
1. Tanışma toplantısında kayıtların alınması ve ekiplerin oluşturulması.
2. Grup etkinliklerinde alınan yoklamaların takibi ve kayıtların silinmesi
3. Kişilerin veya diğer topluluklarının gruba olan borcunun takibi
4. Dilekçe hazırlanması ve takibi konusunda sorumluların yönlendirilmesi
5. Verilen Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda seçmenlerin belirlenmesi ve ilan edilmesi
6. Topluluğun ihtiyaçları doğrultusunda bütçe oluşturulması

C. DİSİPLİN KOMİSYONU
Topluluk içinde herhangi bir disiplin olayı olması durumunda iki başkan yardımcısı ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı liderliğinde toplanır. Topluluktan ihraç etme konusunda yetkili tek karar organıdır. Toplanmasına neden olan olay ancak toplanmasından önce Yürütme Kurulu’nda tartışılabilir fakat alacağı kararlar üzerinde bir sınırlamaya gidilmesi söz konusu olamaz. Aldığı karar nihai karardır.

Görev ve Sorumlulukları
1. Disiplin Komisyonu’na sevk edilen olayları tartışır ve karara bağlar. Verdiği kararı mutlaka Karar Defteri’ne geçirir. Verilen karar ilk haftalık olağan toplantıda duyurulur.
2. Gerekli gördüğü durumlarda olay sorumlularını fakülte disiplin kuruluna sevk eder.

Geçici Komisyonlar
Gerekli görülen hallerde Yürütme Kurulu’nun onayı ile kurulur. Yürütme Kurulu üyelerinden herhangi birinin başkanlığında, gönüllü grup üyelerinin katılımıyla etkinliklerini yürütür. Görev süresi düzenlediği etkinliği tamamlayıp etkinlik raporunun Yürütme Kurulu’na sunulmasıyla sona erer. İlgili rapor sunulmadan görevini tamamlamış sayılmaz.

IV.ÜYELİK
ASİL ÜYELER
Ankara Üniversitesi’ne bağlı her lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi, topluluğun belirlediği kayıt dönemi içerisinde kayıt yaptırdığı andan itibaren topluluğun “ASİL ÜYE”sidir. Topluluğa katılmış her asil üye, Ankara Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Tüzüğü’nü kabul etmiş sayılır.

Asil Üyelerin Görev ve Sorumlulukları
1. Üyeler, topluluğun amaçlarına uygun hareket ederler.
2. Üyeler, fikir ve görüşlerini Yürütme ve/veya Yönetim Kurulu’na sunabilirler.
3. Üyeler, haftalık olağan toplantılara katılmak ve bu toplantılarda değinilen gündem maddelerini takip etmek zorundadırlar.
4. Üyeler, topluluğun düzenlediği her türlü etkinliğe katılabilirler. Etkinliğe talep fazla olursa Yönetim Kurulu seçim yapma hakkına sahiptir.
5. Üyeler üstlendikleri görev ve sorumlulukları yerine getirmek zorundadır.
6. İzin verilmeyen veya yasaklanan etkinliklerde bulunan üyeler, Disiplin Komisyonu’na sevk edilir.
7. Hiçbir grup üyesi, üzerinde topluluğu temsil eden herhangi bir giysi ve/veya aksesuarla siyasi, dini, yasal olmayan ve Yönetim Kurulu tarafından izin verilmeyen bir etkinliğe katılamaz. Aksi taktirde Disiplin Komisyonu’na sevk edilir.
8. Üyeler topluluğun hiyerarşik düzenine uymak zorundadırlar. Aksi yönde davranış gösteren üyeler Disiplin Komisyonu’na sevk edilir.
9. Üyeler haklı bir sebep göstererek diğer bir üyeyi, komisyon başkanını veya komisyon başkan yardımcısını Disiplin Komisyonu’na sevk edebilir.

Komisyon Başkanının Görev ve Sorumlulukları
1. Komisyonunun işleyişinden birincil derecede sorumlu kişidir. Bir önceki başkanın ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile seçilir.
2. Başkanı bulunduğu komisyonun amacına uygun bir işleyişe sahip olmasından Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
3. Başkanlık ettiği komisyonun kendi yapısını belirleme hakkına sahiptir.
4. Komisyonuyla ilgili esaslardan ve tüm gelişmelerden Yürütme Kurulu’nu haberdar etmekle yükümlüdür.
5. Komisyonun tüm üyelerinin etkinliklere katılmasından Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
6. Komisyonu içinde kendisini temsil etmesi için bir ya da iki başkan yardımcısı seçer.
7. Yönetim Kurulu Başkanı’ndan veya Yönetim Kurulu’ndan aldığı talimatları yerine getirmekle yükümlüdür.
8. Komisyonundaki üyelerin devam durumlarını kontrol eder ve gerekli gördüğü kişilerin üyeliklerinin düşürülmesini Yönetim Kurulu’na talep eder.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları
1. Yönetim Kurulu Başkanı’nın olmadığı durumlarda onu temsil eder.
2. Yönetim Kurulu Başkanı’nın kendisine verdiği yetki ve görevleri üstlenir.
3. Komisyonların ve komisyon başkanlarının çalışmalarını denetler, Yönetim Kurulu Başkanı’na rapor eder.
4. Gerekli gördüğü durumlarda komisyon başkanlarını veya üyeleri Disiplin Komisyonu’na sevk eder.
5. Gerekli gördüğü durumlarda Yürütme Kurulu’nun salt çoğunluğunun onayı ile Yönetim Kurulu Başkanı’nı Disiplin Komisyonu’na sevk eder. Bu gibi durumlarda Disiplin Komisyonu’na başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Sorumlulukları
1. Topluluğun bütün kurul, komisyon ve ekipleriyle Topluluk Tüzüğü’ne uygun olarak uyum içinde çalışmasını sağlar.
2 .Bulunduğu her ortamda sorumluluk ve bütün yürütme yetkileri başkanındır.
3. Bütün topluluktan ve işleyişten Üniversite Yönetimi’ne ve Dilbilim Bölümü’ne karşı sorumludur.
4. Resmi ve gayri resmi her türlü ortamda topluluk adına –Yönetim Kurulu’nn verdiği kararlar doğrultusunda- konuşma yetkisine sahiptir.
5. Yönetim ve Yürütme Kurulları, Disiplin Komisyonu ve olağan grup toplantılarına her zaman, diğer komisyon veya ekip toplantılarına gerek gördüğü durumlarda başkanlık eder.
6. Topluluğun mali işlerinde en son karar organıdır.
7. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarını topluluk lideri olacak şekilde yetiştirir.
8. İstisnai durumlar dışında Yürütme Kurulu toplantılarında görüşülmemiş konularda karar alamaz. (İstisnai durumlar için bkz. bir sonraki madde)
9. Acil durumlarda sorumluluğu kendisine ait olmak koşulu ile her türlü yetkiye sahiptir.
10. Çoğunluk sağlamış Yürütme Kurulu kararlarını bir defaya mahsus veto etme hakkı vardır. Aynı karar ikinci kez oy çokluğu ile önüne geldiğinde onaylama mecburiyetindedir.
11. Kendisinin bulunmadığı ortamlarda sorumlu seçer ve ona yetki verir.
12. Aksi Başkan tarafından belirlenmedikçe, Başkanın olmadığı durumlarda yetki ve sorumluluk paylaşımı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Komisyon Başkanı,Komisyon Başkan Yardımcısı sırasını takip eder.
13. Gerekli gördüğü durumlarda bir veya daha fazla topluluk üyesini Disiplin Komisyonu’na sevk eder.
14. Başkan Yardımcısı’nın teklifi ve Yürütme Kurulu’nun salt çoğunluğu ile Disiplin Komisyonu’na sevk edildiğinde, komisyonun Başkan Yardımcısı başkanlığında sağlıklı bir şekilde toplanmasını ve karar almasını sağlar.
15. Gerekli gördüğü durumlarda görev ve yetkilerini kendinden önceki lidere teslim eder.
 

Tüzükle İlgili Hükümler
Geçerlilik kazanmış bir tüzüğün maddeleri Yönetim Kurulu teklifi ve Yürütme Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Bu şekilde bir eğitim-öğretim dönemi içinde en fazla 5 (beş) tüzük maddesi değiştirilebilir. Tüzüğün beş maddesinden daha fazlasını veya tamamını değiştirmek ancak düzenlenecek olan Genel Kurul toplantısıyla mümkün olabilir. Düzenlenecek olan Genel Kurul toplantısına kayıtlı üyelerin salt çoğunluğunun sağlanması gerekir. Eğer istenen çoğunluk sağlanamazsa sonraki bir tarihte ikinci bir Genel Kurul toplantısı düzenlenir ve sayıya bakmadan oylamaya geçilir.
Oylama “kapalı oy” sistemine göre yapılır. Karar aşamasında oy çoğunluğu aranır. Üyeler “evet” veya “hayır” şeklinde oy kullanır. “Hayır” diyenler kabul etmedikleri madde veya maddeleri kağıdın arkasına yazarlar. Yeni tüzük taslağı kabul edilmezse, gelen itirazlar doğrultusunda yeni bir taslak hazırlanıp Genel Kurula sunulur. Tüzük taslağının kabul edilmesi halinde yapılan ilk Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla tüzük geçerliliğini kazanır.

Topluluğun genel işleyişinden sorumludur. Bu amaçla gerekli gördüğü düzenleme ve denetlemeleri yapar.