Ders İçerikleri

 LİSANS PROGRAMI

Kodu Dersin Adı Yıl/Dönem Ders İçeriği
       
DBB119 Dilbilime Giriş I. Yıl – I. Yarıyıl Dil olgusunun temel özellikleri, kavramları ve yaklaşımlarının ayrıntılı bir biçimde öğrenciye verilmesi amaçlanır.
     
DBB121 Dilbilgisi Kavramları ve Türkçe I. Yıl – I. Yarıyıl Öğrencilerin geleneksel dilbilgisi kavramlarına yönelik eleştirel gözlemler geliştirmesini, bu eleştirileri Türkçeden ve belli başlı yabancı dillerden  örneklendirmesini ve söz konusu dil yapılarına çağdaş dilbilimin nasıl yaklaştığına dair bir genel kavramaya ulaşmalarını sağlamak amaçlanır.
     
DBB123 Uygulamalı Dilbilim I. Yıl – I. Yarıyıl Uygulamalı Dilbilim alanının ve alt alanlarının tanıtılması; alanla ilgili temel kavramların kazandırılması amaçlanmaktadır.
     
DBB125 Yabancı Dilde Genel Çözümlemeler I. Yıl – I. Yarıyıl Bu derste yabancı dilin genel dilbiligisi kuralları ve bu kuralları öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerinde kullanma ve pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.
     
DBB127 Karşılaştırmalı Dilbilgisi I I. Yıl – I. Yarıyıl Türkçe ve İtalyancanın dilbilgisi dizgelerinin sözcük türleri temelinde karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesi amaçlanmaktadır.
     
DBB124 Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri I. Yıl – II. Yarıyıl Tek tek dünya dillerinin yapılarına yönelik betimlemler yapılması ve dünya dillerinin çeşitli açılardan sınıflandırılması amaçlanmaktadır.
     
DBB126 Sözcük Anlambilimi I. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste dilin anlamsal görünümleri, anlamın türleri (göndergesel anlam, yan alam vb.), anlam değişmesinin nedenleri ve ortaya çıkış koşulları ele alınmaktadır. Türkçeden ve diğer dünya dillerinden örneklemelerin yapılması, öğrencinin bir yandan dillerin anlatım yollarını karşılaştırabilmesini, diğer yandan da Türkçenin anlam özelliklerini ayrıntılı bir biçimde kavramasını sağlamaktadır.
     
DBB130 Yabancı Dilde Söyleyiş Çalışmaları I. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste öğrenciler, İngilizce ses sistemini tanır, sesletim çalışmaları yapar, yabancı dilde dinleme ve konuşma becerilerini geliştirir, İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme yeteneğini geliştirir.
     
DBB132 Temel Dil Beceriler I. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste, öğrencilere anlamaya yönelik dil becerileri olan okuma ve dinleme ile üretime yönelik dil becerileri olan yazma ve konuşma becerilerinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması hedeflenmektedir.
     
DBB112 İletişim ve Dil I. Yıl – II. Yarıyıl Dil çalışmalarının tarihçesi ayrıntılı bir biçimde öğrencilere verilir. Sonraki süreçte dilbilim alanındaki temel okul ve ekollere ve yaklaşımlara ilişkin bilgi verilir. Bu çerçevede amaç, öğrencilere alan ve tarihçe hakkında bilgi kazandırmaktır.
     
DBB213 Sesbilime Giriş II. Yıl – I. Yarıyıl Bu derste dilin sözlü ve yazılı  değişkeleri, Türkçe ses dizgesinin genel özellikleri anlatıldıktan sonra ses dizgesindeki ünlüler, ünsüzler, kayan ünlüler çıkarılış biçimleri ve dağılımlarıyla ele alınacak, sesbilim abecesiyle konuşmanın yazıya dönüşümü öğretilecek ve dildeki seslerin artzamanlı ve eşzamanlı değişimleri ses olayları çerçevesinde işlenecektir.
     
DBB215 Biçimbilim II. Yıl –  I. Yarıyıl Bu derste biçimbilim temel kavramları ve Türkçeden örnek çözümlemeleri üzerinde durulmaktadır.
     
DBB219 Yabancı Dilde Sözvarlığı Çalışmaları II. Yıl –  I. Yarıyıl Öğrencilerin okuma etkinliği aracılığıyla yabancı dilde sözvalığını geliştirmesi ve ileri düzeyde sözvarlığı bilgisine sahip olması amaçlanır.
     
DBB217 Sözdizim I II. Yıl –  I. Yarıyıl Türkçe ve çeşitli dillerden örneklerle dilin sözdizim düzlemi hakkında giriş bilgileri vermek ve Evrensel Dilbilgisinin açıklanmasına yönelik olarak Chomsky tarafından geliştirilmiş olan Üretici Dilbilgisi modelini tanıtmak amaçlanır.
     
DBB221 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II II. Yıl –  I. Yarıyıl Türkçe ve Almancanın dilbilgisi dizgelerinin sözcük türleri temelinde karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesi amaçlanmaktadır.
     
DBB223 Türk İşaret Dili I II. Yıl –  I. Yarıyıl Bu dersin amacı, farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin işitme engelli ve sağır bireylerle A1 düzeyinde Türk İşaret Dilini kullanarak iletişime geçmesi ve anlaması amaçlanır.
     
DBB204  Ruhdilbilim II. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste ruhdiblim alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı çalışmalar hakkında bilgi verilmesi amaçlanır.
     
DBB208 Yabancı Dilde Tümce Çözümlemeleri II. Yıl – II. Yarıyıl Öğrencilerin, ileri düzeyde okuma metinlerinde okuduğunu anlama ve çıkarım yapma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır.
     
DBB210 Sözdizim II II. Yıl – II. Yarıyıl Öğrencilerin dillerin yapısı ve işleyişindeki sözdizimsel yönler hakkında belirli bir kuramsal çerçevede inceleme ve çözümlemeler yapmasını,  ürkçe başta olmak üzere dillerin sözdizimsel özelliklerini bu kuram çerçevesinde karşılaştırmasını sağlamak amaçlanır.
     
DBB214 Tümce Anlambilimi II. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste, tümce anlambiliminin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmak amaçlanır.
     
DBB216 Türk İşaret Dili II II. Yıl – II. Yarıyıl Bu dersin amacı, farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin işitme engelli ve sağır bireylerle A2 düzeyinde Türk İşaret Dilini kullanarak iletişime geçmesi ve anlamasıdır.
     
DBB301 Metindilbilim III. Yıl – I. Yarıyıl Bu derste dilbilimin alt alanlarından biri olan metindilbilim kuramları ve bu kuramlar çerçevesinde çeşitli türlerde metinlerin incelenmesi uygulamalı olarak ele alınmaktadır.
     
DBB303 Sesbilim Çalışmaları III. Yıl – I. Yarıyıl Bu derste dil sisteminin işleyişi ve dilin bileşenleri genel olarak anlatıldıktan sonra sesbilimsel bileşenin sistemdeki yeri üzerinde durulacak; “ayırıcı özellik” kavramının diliçi ve dildışı betimlemesi yapılacaktır. Daha sonra, Türkçedeki parçalı ve parçalarüstü sesbirimlerin özellikleri ve işleyişleri ele alınacak, bürün dizgesini oluşturan birimler ve sözlü dildeki görünümleri örneklerle işlenecektir.
     
DBB305 Toplumdilbilim III. Yıl – I. Yarıyıl Bu derste öğrencinin dil ve toplum arasındaki ilişkinin, soyut ve somut düzlemdeki görünümlerine yönelik genel bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır.
DBB307 Yabancı Dilde Metin Çözümlemeleri III. Yıl – I. Yarıyıl Bu derste öğrenciler İngilizce okuduğunu anlama becerisini geliştirecek etkinlikler yapar, sözcük dağarcığını geliştirecek aktivitelere katılır, belirli okuma parçalarında kullanımını gözlemledikleri en ileri düzey İngilizce dilbilgisi kalıpları ve sözcükleri, takip eden soru-cevap biçimindeki aktivitelerle pekiştirilir.
     
DBB309 Karşılaştırmalı Dilbilgisi III III. Yıl – I. Yarıyıl Japoncanın ses dizgesine ilişkin bilgi verilmesi ve ses dizgesi bilgisi temelinde Japoncanın yazı dizgelerinin (hiragana, katakana ve kanji) tanıtılması amaçlanır.
     
DBB311 Görsel Okuma ve Estetik I III. Yıl – I. Yarıyıl Bu derste, görsel algı ile başlayan dış dünyayı ve dış dünyadaki görsel bileşenleri yorumlama süreçleri üzerinde durulmaktadır.
     
DBB302 Dil ve Beyin III. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste, insan beyninin anatomik özellikleri, diğer canlı beyinlerinden ayrılan yönleri, dilin beyindeki oluşumu ve konumlanışı, konuşma eyleminin gerçekleşimi, herhangi bir beyin hasarı sonucu dil sistemindeki aksamalar, dil sisteminin işleyişini etkileyen hastalıklar (afazi, şizofreni, otizm vd.), bu hastalıklar sonucu dil sisteminde ortaya çıkan aksamaların betimlenmesi ve dilin yeniden kazandırılması işlenecektir.
     
DBB304 Anadili Öğretimim III. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste, anadilinin öğretimi üzerinde çeşitli kuram ve yaklaşımlar üzerinde durulmakta, Türkçeden örneklerle tartışma yapılmaktadır.
     
DBB306 Dilbilgisi Öğretimi III. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste, öğretimbilimsel dilbilim yaklaşımları çerçevesinde Türkçe dilbilgisi öğretimi konusu ele alınmaktadır. Derste dilbilgisinin nasıl öğretileceği sorusunun yanıtlarını doğrudan etkilemekte lan dilbilgisinde neyin öğretilmesi gerektiği, öğretileceklerin hangi tür betimlemelere göre saptanacağı ve ne ölçüde öğretilmesi gerektiği konuları üzerinde durulmaktadır. Ders izlencesi içinde kullanılmakta olan Türkçe ders kitaplarındaki betimlemeler dilbilim bakış açısı çerçevesinde sorgulanmaktadır.
     
DBB308 Yabancı Dilde Yazılı Anlatım III. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste öğrenciler paragraf yazma tekniklerini öğrenir, kompozisyonun tez tümcesini yazma tekniklerini öğrenir, kompozisyonun anafikirini bulma yöntemlerini öğrenir, akademik metin oluşturma yöntemlerini öğrenir, bu bilgileri kullanarak İngilizce paragraf ve kompozisyon yazabilmeyi öğrenir, TOEFL ve GRA gibi sınavlarda paragraf/kompozisyon yazımı sırasında nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir.
     
DBB310 Konuşma Eğitimi III. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste, konuşma analizi ve temel yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır.
     
DBB312 Görsel Estetik ve Okuma II III. Yıl – II. Yarıyıl  Bu derste, göstergebilimin temel kavramları üzerinde durulmaktadır.
     
DBB401 Sözcükbilim ve Sözlükçülük IV. Yıl – I. Yarıyıl Bu dersin ilk konularını sözcükbilimin temel kavramları ve sözlükbilimin sözcükbilim içindeki yeri oluşturmaktadır. Daha sonra, elektronik sözlükler, metin bütünceleri tahıklı dizinleyiciler (concordance), etiketleyiciler (parser, targer) gibi çeşitli çözümleme araçları tanıtılarak sözcükbilimin bilgi edinme yolları ele alınmaktadır. Bundan sonra, okul sözlüklerinde sözvarlığının düzenlenişi, bir madde başında bulunması gereken bilgiler örneklerle ele alınmaktadır.
     
DBB403 Dil Edinimi IV. Yıl – I. Yarıyıl Çocuğun dil edinim sürecinin nasıl gerçekleştiği ve bu sürecin dil kuramı ile nasıl ilişkilendirilebileceği öğretilmesi amaçlanır.
     
DBB405 Yabancı Dilde Sözlü Anlatım IV. Yıl – I. Yarıyıl Öğrencilerin, İngilizce sözlü anlatım becerilerini uygulamalı olarak geliştirmesi ve sözlü anlatım sırasında belirli toplumsal ortamlarda belirli kalıpları kullanması üzerinde durulur.
     
DBB411 Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri IV. Yıl – I. Yarıyıl Bu derste, bilimsel bir araştırmanın oluşturulma aşamaları ve bilimsel araştırma yöntemleri üzerinde durulmaktadır.
     
DBB417 Yayıncılıkta Edisyon ve Redaksiyon I IV. Yıl – I. Yarıyıl Bu derste, yayıncılığın temel kavramları olan editörlük, redaktörlük ve yayın aşamaları üzerinde durulmaktadır.
     
DBB400 Bitirme Ödevi IV. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste öğrenciler APA ölçütleri temelinde dilbilim bir alanını ilişkilendiren mezuniyet tezlerini hazırlamaktadır.
     
DBB402 Dilbilim ve Çeviri Kuramları IV. Yıl – II. Yarıyıl Türkçe ve Japoncanın yapısal özellikleri, sözcük türleri temelinde karşılaştırmalı yöntemle incelenmesi amaçlanır.
     
DBB404 Yabancı Dil Öğretimi IV. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste, yabancı bir dilin nasıl öğretilmesine gerektiğine ilişkin kuramlar ve yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır.
     
DBB406  Kullanımbilim IV. Yıl – II. Yarıyıl Dilsel düzlemlerden biri olan kullanımbilime ilişkin araştırma alanını tanıtarak, alanın kullanımbilimsel olguların açıklanmasında kullanılan kavram ve terimlerini kuramsal bir çerçeve içinde öğretmek amaçlanır.
     
DBB408 Yabancı Dilde Çeviri Çalışmaları IV. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste öğrenciler çeviri biliminin temel kuramları ile ilgili bilgi edinir, İngilizceden Türkçeye çeviri yaparken dikkat etmesi gereken temel özellikler ile ilgili farkındalık geliştirir, Türkçeden İngilizceye çeviri yaparken dikkat edilmesi gereken temel özellikler ile ilgili farkındalık geliştirir, Başta dilbilim metinleri olmak üzere akademik metinlerini temel çeviri teknikleriyle çözümler.
     
DBB410 İkidillilik ve Çokdillilik IV. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste ikidillik ve çokdillilik konuları üzerine alanyazından örnek çözümlemeleri yapılmaktadır. Bu bağlamda ikidillik ve çokdillilik üzerinde çeşitli diller temelinde oluşturulan kuram ve yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır.
     
DBB412 Yayıncılıkta Edisyon ve Redaksiyon II IV. Yıl – II. Yarıyıl Bu derste editörlük, redaktörlük uygulamaları ve bir eserin yayına hazırlanması süreçleri üzerinde durulmaktadır.