Ders İçerikleri

 

DİLBİLİM PROGRAMI

 

(06006011) Sözcüksel ve Dilbilgisel Görünüş (Lexical and Grammatical Aspect)

Bu derste, sözcüksel ve dilbilgisel görünüşün temel özellikleri çağdaş dil teorileri çerçevesinde çözümlenecektir.

(06006013) Sözdizim Çözümlemeleri (Syntactic Analysis)

Modern litetürde yaygın olarak benimsenen kavramlar, sınıflamalar, betimler üzerinden başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillerden veri çözümlemeleri yapılır, Türkçenin kuramsal tartışmalarda sıklıjkla ele alınan yönleri bütüncül veriler üzerinde çözümlemeli olarak ele alınır. Bu çerçevede(1) öbek yapı, (2) tümce içi gönderim ilişkileri, (3) eylemlerin anlamsözdizimsel yapıları, (4) mastar tümcelerinin ana tümceyle bağlantıları ve (5) sözcük dizilişi konuları üzerine yoğunlaşılır.

(06006017) Türkçenin Sesbilimsel Görünümleri (I) (Turkish Phonology)

Türkçenin parçalı ve parçalarüstü sesbirimleri, ses ve bürün dizgesinin işleyişi, ses çözümlemeleri, modern dilbilim ve sesbilim kuramları çerçevesinde incelenmektedir.

(06006019) Dilbilgisi Kuramı ve Tutarlılık (I) (Coherence and Theory of Grammar)

Bu derste tümceler arası tutarlılık bağlarının nasıl kurulduğu ve eksiltili, yokluk,gönderim ve zaman gibi kimi dilbilgisel yapılanışların söz konusu tutarlılık bağlarıyla ilişkisi üzerinde durulmaktadır.

(06006021) Sözdizim İncelemeleri: Minimalist Yaklaşım (Syntax Analysis: Minimalist Approach)

Bu derste üretici dilbilgisi (generative grammar) çerçevesinde geliştirilmiş son yaklaşım olan Minimalist yaklaşımın kuramsal dayanak ve araçlarıyla, dilbilgisine bakış açısı tanıtılacaktır. Derste, başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillerden örnekler ele alınacak ve Minimalist yaklaşım çerçevesinde daha önce gerçekleştirilmiş kimi çalışmalar okunacaktır.

(06006020) Türkçenin Sesbilimsel Görünümleri (II) (Turkish Phonology II)

Türkçenin parçalı ve parçalarüstü sesbirimleri, ses ve bürün dizgesinin işleyişi, ses çözümlemeleri, modern dilbilim ve sesbilim kuramları çerçevesinde incelenmektedir.

(06006012) Edinim Sürecinde Görünüş (Aspect in Language Acquisition)

Bu derste görünüşün kuramsal alt yapısı çerçevesinde olgunun  edinim sürecindeki yansımalarının neler olduğunu farklı farklı diller bağlamında ele almaktadır.

(06006024) Dilbilgisi Kuramı ve Tutarlılık (II) (Coherence and Grammar II)

Bu derste ardışık sözcelerdeki tutarlılık ilişkilerinin(neden, karşıtlık, zıtlık, beklenmeyen sonuç vb.) anlamsal, mantıksal, dilbilgisel yapılanışı üzerinde durulacak ve Türkçenin bu açıdan sergilediği özellikler tartışılacaktır.

(06006026) Biçimbilim Çözümlemeleri (Morphological Analysis)

Belli başlıbiçimbilim kuramları çerçevesinde aynı olgulara nasıl yaklaşıldığı tartışılmakta, Türkçenin genel biçimbilimsel özellikleri en yaygın biçimbilim kuram olan sözcüksel biçimbilim çerçevesinde çözümlenecektir.

(Seminer) Türkçe Sözdiziminde Çalkalama

Chomsky Dilbilgisine Yönelik Genel Kuramsal Çerçeve. Oynaklık Olgusunun Tanımı ve Örnekleri.